Zásady a pravidlá ochrany osobných údajov

Vaše súkromie je pre SPOLOČNOSŤ VŠEOBECNÝCH LEKÁROV SLOVENSKA (ďalej len SVLS) veľmi dôležité. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sme vypracovali, aby sme Vám poskytli informácie o tom, ako spracúvame Vaše osobné údaje.

Identifikačné údaje prevádzkovateľa informačného systému:

Subjekt: SPOLOČNOSŤ VŠEOBECNÝCH LEKÁROV SLOVENSKA

Sídlo: Líščie údolie 57, 842 31, Bratislava

IČO: 42415624

Tel.kontakt: +421908939745

E-mail: info@svls.sk  

Osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame

„Osobné údaje“ sú informácie vzťahujúce sa na fyzickú osobu, ktorej totožnosť je známa alebo sa dá zistiť.”

 1. OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SA SPRACÚVAJÚ PRI REGISTRÁCIÍ NA PODUJATIE A EVIDENCIU
  1. Rozsah údajov: Titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, email, telefón, adresa, názov pracoviska, typ registrácie, číslo SLK, stravovanie, preferencie počas podujatia.
  2. Účel: Registrácia účastníka na podujatie.
  3. Právny základ: Právnym základom na spracovanie týchto údajov je plnenie. zmluvy alebo vykonanie predzmluvných opatrení na základe vašej žiadosti.
  4. Doba uchovávania: 4 roky.
 2. OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SA SPRACÚVAJÚ PRI KOMUNIKÁCII
  1. Rozsah údajov: Titul, meno, priezvisko, email, telefón.
  2. Účel: Komunikácia s účastníkom podujatia
  3. Právny základ: Právnym základom na spracovanie týchto údajov je plnenie zmluvy alebo vykonanie predzmluvných opatrení na základe vašej žiadosti.
  4. Doba uchovávania: 4 roky.
 3. OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SA SPRACÚVAJÚ PRI MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCIÍ
  1. Rozsah údajov: Titul, meno, priezvisko, email.
  2. Účel: Zasielanie marketingovej komunikácie účastníkom podujatia.
  3. Právny základ: Právnym základom na spracovanie Vašej e-mailovej adresy na tento účel je Váš súhlas.
  4. Doba uchovávania: 3 roky

 

Kategórie príjemcov osobných údajov

SVLS za účelom poskytovania svojich služieb prenesie Vaše osobné údaje do iných spoločností. Takýmito príjemcami sú najmä eventové agentúry zabezpečujúce organizáciu podujatí, ubytovacie zariadenia a poskytovatelia kongresových priestorov.

Aktualizácie pravidiel ochrany osobných údajov

V súvislosti s pridávaním nových služieb a produktov, zlepšovaním našej súčasnej ponuky a zmenami technológií a zákonov môžeme tieto pravidlá ochrany osobných údajov priebežne meniť. Dátum poslednej revízie týchto pravidiel ochrany osobných údajov nájdete pri hesle „Aktualizované“. Všetky zmeny nadobudnú účinnosť v okamihu zverejnenia revidovaných pravidiel ochrany osobných údajov.

Uchovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať, kým bude trvať udelenie Vášho súhlasu, kým budeme mať oprávnený záujem na ich uchovaní alebo kým nám účinná legislatíva takúto povinnosť uloží. Po uplynutí stanovenej retenčnej doby uchovania osobných údajov sa Vaše osobné údaje zlikvidujú.

Nižšie v časti „Vaše práva“ je popísané vaše právo na vymazanie údajov.

Vaše práva

Podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte právo vyžiadať si od SVLS prístup k svojim osobným údajom, a ďalej uplatniť svoje nasledovné práva:

 • zistiť, či SVLS Vaše osobné údaje spracúva a ak áno, aké sú to osobné údaje a dôvod ich spracovania
 • právo na opravu osobných údajov – týmto spôsobom máte možnosť opraviť akékoľvek neúplné alebo nepresné informácie, ktoré o vás vedieme
 • právo na vymazanie osobných údajov – umožňuje vám požiadať nás o odstránenie osobných údajov, ak nie je dôvod na to, aby sme ich naďalej spracúvali
 • právo na prenosnosť údajov – máte možnosť preniesť vaše osobné údaje v elektronickej a štruktúrovanej podobe zo SVLS k inému subjektu
 • právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov – môžete nás na určitý čas požiadať o pozastavenie spracovania vašich osobných, napríklad ak chcete, aby sme preukázali jeho presnosť alebo dôvod na ich spracovanie
 • právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov – máte právo namietať, keď sú osobné údaje spracovávané z dôvodu, že  spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa. Ďalej tiež môžete namietať, ak sú osobné údaje spracovávané na účel priameho marketingu, vrátane namietania skutočností, že sa na vás vzťahuje rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania
 • právo odvolať súhlas – pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje na základe vami udeleného súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať
 • právo podať sťažnosť na dozorný orgán – dozorným orgánom pre oblasť ochrany osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov, na ktorý sa môžete obrátiť, ak si myslíte, že Vaše osobnú údaje nie sú spracovávané v súhlase s účinnou legislatívou

Ak chcete požiadať o prístup k svojim osobným údajom a uplatniť si vyššie uvedené práva (okrem práva podať sťažnosť na dozorný orgán), prosím, pošlite email na adresu info@svls.sk . Ak ste s našou odpoveďou neboli spokojný a domnievate sa, že spracovávame Vaše osobné údaje nesprávne, obráťte sa prosím na dozorný orgán Úrad na ochranu osobných údajov na webovom sídle https://dataprotection.gov.sk/uoou.

Registrovať sa