Kongres SVLS 2020
s medzinárodnou účasťou


11.-14. september 2020 v X-bionic® sphere

HLAVNÁ TÉMA KONGRESU:

Prevencia kardiovaskulárnych ochorení v ambulancii všeobecného lekára

PRÍHOVOR

KONGRES SVLS 2020 - 11.-14. september 2020 v X-bionic® sphere

Vážení kolegovia, milí priatelia,

 všeobecné lekárstvo si napriek mimoriadne zložitému obdobiu dokáže v posledných rokoch udržiavať rast platieb aj prestíže. SVLS/AVLS sa trvale podieľa na ochrane záujmov všeobecných lekárov nielen v zdravotných poisťovniach, ale organizuje aj špičkové vzdelávanie a pravidelné neformálne stretnutia všeobecných lekárov v regiónoch. Máme svojich právnikov, ekonómov, analytikov. Sekretariát SVLS/AVLS má denne otvorené dvere pre našich členov a odpovedá na množstvo otázok a prosieb o konzultáciu a radu. Sme súdržní, pomáhame si a je nás veľa.

Aktivity SVLS/AVLS pre všeobecných lekárov

Na Slovensku existuje iba jediný subjekt, ktorý kompletne zastupuje výlučne všeobecných lekárov – SVLS/AVLS. Rokujeme za našich kolegov v zdravotných poisťovniach, vlastný sekretariát nám pomáha v riešení organizačných, profesných aj právnych otázok. Organizujeme originálne na prax zamerané vzdelávanie na území celého Slovenska, pomáhame pri začatí praxe mladým všeobecným lekárom a rezidentom. Máme vlastný web s denne aktualizovanými správami, svojich členov pravidelne informujeme o legislatívnych a iných novinkách. Členovia AVLS si sami podpisujú svoje zmluvy v zdravotných poisťovniach, ako jediná organizácia im ponechávame právnu subjektivitu a právo na vlastné rozhodnutie. Veď ani faktúry vo vlastnej ambulancii nedovoľujeme podpisovať niekomu inému, tak prečo by sme to robili so zmluvami, od ktorých závisí naša existencia ...

Každý medicínsky odbor má svoje špecifiká a musí sa im prispôsobiť aj vzdelávanie v ňom. Všeobecných lekárov musia vzdelávať predovšetkým všeobecní lekári. Úlohou špecialistov je nám ponúkať informácie v rozsahu, ktorý všeobecní lekári naozaj potrebujú - nie naopak. Všeobecní lekári sú výnimoční - starajú sa takpovediac o "celého človeka" a v "každej životnej situácii". Musia rozumieť nielen medicíne, ale aj právu, legislatíve, sociálnemu poisteniu, pracovnému lekárstvu, ekonomike ... Sú v jednej osobe lekármi, zamestnávateľmi, šéfmi, zásobovačmi, IT expertmi, technikmi, šoférmi ... Žiadny iný odbor však súčasne a paradoxne nie je vystavený toľkým invektívam ako práve všeobecné lekárstvo. Každý si myslí, že hokeju a všeobecnému lekárstvu rozumejú všetci. Tak nech si to prídu k nám na dva dni skúsiť do ambulancie ...

V SVLS/AVLS sme si pred niekoľkými rokmi povedali, že odbor postavíme opäť na nohy. A jasné, pevné sebavedomie mu dodá v prvom rade špičkové vzdelávanie - iba ten, kto robí veci správne, ich robí bezpečne a môže za svoju prácu žiadať adekvátnu odmenu.

Aj preto SVLS/AVLS organizuje najväčšie a najprestížnejšie podujatie všeobecných lekárov na Slovensku Kongres SVLS 2020 v Šamoríne - Čilistove. Všetci radi diskutujeme a radíme si navzájom na tradičných Lekárskych izbách SVLS, účasť na našich skvelých Akadémiách je vysoko cenená, regionálne vzdelávacie projekty pod značkou Moja ambulancia sa stretol s mimoriadne vysokým záujmom ... Stretávame sa a je nám spolu naozaj dobre.

SVLS/AVLS ako jediná organizácia disponuje po dlhých rokoch čakania od 30.6.2019 súdnymi znalcami a od 13.12.2019 aj certifikovanými lektormi vzdelávania. Sme hrdí, že SVLS/AVLS je bezpečným profesionálnym prístavom pre stovky všeobecných lekárov tak, ako sme po tom vždy túžili - mať všetko na jednom mieste  ... Sme hrdí, že sen je reálnou skutočnosťou. SVLS/AVLS je o jasných činoch v prospech rozvoja všeobecného lekárstva – konáme, kráčame spoločne dopredu.

Sme radi, že ste s nami.

Kongres SVLS 2020 v Šamoríne – Čilistove

Kongresy SVLS v Šamoríne – Čilistove sú najväčšími a odborne najvyššie cenenými medicínskymi podujatiami na Slovensku. Dokonca nielen v očiach všeobecných lekárov ... Pravidelne sú našimi hosťami ministri zdravotníctva SR, generálni riaditelia zdravotných poisťovní, naše pozvanie prijal aj prezident SR, poslanci NR SR, zahraniční hostia. Minulý rok sa Kongresu SVLS 2019 zúčastnilo vyše 1200 lekárov, sestier, hostí a desiatky vystavovateľov.

Kongres SVLS 2020 venuje pozornosť viacerým aktuálnym témam práce všeobecných lekárov. Súčasťou programu budú okrem prednášok aj populárne panelové diskusné fóra, workshopy, inovatívne postery či Deň sestry. Tradične bude jeho súčasťou právo a legislatíva, Dynamický Vyšehrad krajín V4, revízne lekárstvo, pracovná zdravotná služba, súdne lekárstvo, kazuistiky z našich ambulancií. Budeme sa venovať artériovej hypertenzii, dyslipidémiám, ortopédii, algeziológii a mnohé ďalším zaujímavým témam ...

Ako tradične v Čilistove budú medzi prednášajúcimi a lektormi výrazne dominovať samotní všeobecní lekári. Medzi prednášajúcimi sa opäť objavia nové tváre, „mladá krv“ všeobecného lekárstva. Ako jediní dávame priestor odprezentovať svoje práce aj našim rezidentom a sme na ich prezentačné zručnosti hrdí. Budú k dispozícii aj originálne aktivity SVLS, ktoré všeobecní lekári zažijú iba na Kongrese SVLS 2020. Spomeniem iba niektoré – In medias res ... so zdravotnými poisťovňami, Medical Tribune, Time For Residents, „Takto to robím ja“, Orbis Pictus. Jednému zo všeobecných lekárov bude slávnostne udelený čestný titul Laureát ceny SVLS za výnimočný prínos, podporu a rozvoj všeobecného lekárstva na Slovensku Laurea coronati SVLS 2020.

Bohatý odborný program nám vyplní 4 dni. Už v stredu popoludní sa pred oficiálnym otvorením kongresu stretneme na kreditovanej Lekárskej izbe SVLS/AVLS s diskusným fórom a na Členskej schôdzi SVLS. Bude venovaná aktuálnym otázkam praxe v našich ambulanciách. Podelíme sa o skúsenosti a navzájom si poradíme.

Máme pripravené aj ďalšie hodnotné sprievodné podujatia. Vo štvrtok sa stíšime na komornom večeri pri svetle sviečok. Počas druhého kongresového večera sa uskutoční nádherný galavečer a slávnostné odovzdanie ocenení Kongresu SVLS 2020 za najlepšiu prednášku, workshop, poster a umelecké dielo vytvorené všeobecnými lekármi v Orbis pictus. A naši hostia budú pre vás určite veľmi príjemným prekvapením.

Dovoľte mi srdečne pozvať vás, všetkých všeobecných lekárov na Slovensku, aby sme si spoločne užili špičkový odborný program, krásne sprievodné podujatia a veľa priateľských stretnutí.

Tešíme sa na vás na Kongrese SVLS 2020 v Šamoríne - Čilistove.

MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA
Prezidentka
Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)
Aliancia všeobecných lekárov Slovenska (AVLS)

Registrovať sa