Postery

Orientačná štruktúra posteru

 1. Názov : stručný, zrozumiteľný, pútavý (maximálne 6 – 8 slov)
 2. Autor/autori (priezvisko, meno, tituly)
 3. Pracovisko ( neskrátený názov, sídlo)
 4. Vlastný text v štruktúre:
  – Úvod (definícia problému, hypotézy, alebo krátky príbeh) 5–7 viet
  – Cieľ posteru. 1 – 2 vety
  – Charakteristika použitého materiálu a metodiky (s čím ste robili, čo ste robili a ako ste postupovali)
  – Výsledky (tabuľky, grafy , obrázky, fotografie, štatistické údaje)
  – Diskusia (interpretácia výsledkov a konfrontácia výsledkov s údajmi z dostupnej literatúry a/alebo s reálnej praxe)
 5. Záver.
 6. Odporúčania: THM pre všeobecného lekára : obsahujú maximálne v troch bodoch informácie (THM 1, THM 2, THM 3), ktoré by mali všeobecní lekári vedieť a využívať vo svojej ambulancii, resp. ktoré by mali pozitívne zmeniť ich doterajšiu prax.
 7. Citovaná literatúra– odporúčaná forma (príklady):
  Pollak, J. Jack, W., Maxwell, M.: New drug combination for actinic keratoses. J. Pharm. Sci. 2013; 84, 2211–2232.
  Drábková, J.:Akutní stavy v první linii. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010; 192s.
  Horák J.: Standardní diagnostický a terapeutický postup u genetické (hereditární) hemochromatózy. https://www.ceskahepatologie. cz/index.php?node=43 (21.12.2009)
  Použitá literatúra

Informácie pre autorov na tvorbu posterov Kongresu SVLS 2024

Poster (plagát) – slúži na zachytenie a zapamätanie si podstatnej myšlienky.   Prezentuje najdôležitejšiu informáciu vedeckej práce/výskumu.

 • Používame minimum textu s maximom informácií. Vlastný text posteru  má  maximálne 500 slov.
 • Členenie do blokov. Jednotlivé textové časti by mali byť usporiadané v blokoch. Textový blok nemá obsahovať viac ako 20 riadkov (optimálne 10 riadkov), pričom text len dopĺňa grafickú časť
 • Písmo – Times New Roman, Arial, Bookman, Courier, Geneva, Helvetica, Verdana, Tahoma. Riadkovanie 1,5
 • Tabuľky – max. 4 stĺpce x 6 riadkov, číselné údaje zaokrúhliť maximálne na dve desatinné miesta,
 • Grafy – maximálne šesť stĺpcové, trojčiarové
 • Poster je potrebné zaslať najneskôr do 31.03.2024 na adresu martina.jandzikova@svls.sk vo formáte pdf
 • Forma prezentácie – word
Registrovať sa