Abstrakty

Informácie pre autorov

V dobe informačného pretlaku je abstrakt často jedinou formou, ktorú odborná verejnosť akceptuje ako zdroj informácii a pozvánku k vypočutiu si prednášky

Informácie pre autorov na tvorbu prednášok/workshopov/abstraktov Kongresu SVLS 2024

 • Štruktúrovaný abstrakt svojej prezentácie vložte do formulára na odoslanie abstraktu dolu bez formátovania.
 • Vlastný text abstraktu má maximálne 1 500 znakov (približne 200 slov).
 • Abstrakt prednášky je potrebné zaslať najneskôr do 31.3.2024.
 • O zaradení do odborného programu Kongresu SVLS 2024 rozhoduje Programový a vedecký výbor kongresu na základe vopred stanovených kritérií.
 • O zaradení do odborného programu Kongresu SVLS 2024 rozhoduje Programový a vedecký výbor kongresu na základe kritérií, ako sú uvedené nižšie.
 • Dĺžka prednášky je 15 min. Iné formy prezentácií (workshopy, double talks, diskusné fóra) majú stanovený čas prezentácie na základe schválenia vedeckého a programového výboru Kongresu SVLS 2024.

Kritériá hodnotenia abstraktov na zaradenie prednášok do odborného programu:

 • Take Home Messages for General Practioners (GPs) – zásadné v praxi využiteľné odporúčania/odkazy pre prácu všeobecného lekára
 • Téma (väzba k vypísaným témam kongresu)
 • Originalita (prvá prezentácia prednášky odbornej verejnosti)
 • Informácie založené na EBM (evidence based medicine)

Odporúčaná štruktúra zaslaného abstraktu:

 • Názov príspevku (je pútavý, vzbudzujúci záujem k účasti na prednáške. Je zrozumiteľný, krátky, má maximálne 7 slov.)

 • Autori (meno, priezvisko, tituly)

 • Pracovisko (neskrátený názov, sídlo)

 • Kľúčové slová (maximálne sedem kľúčových slov)

Vlastný text v štruktúre:

 • Úvod/cieľ príspevku

  • maximálne vo dvoch vetách uvedený dôvod uvedenia prednášky alebo vykonania výskumnej práce.

 • Výsledky práce/nové informácie
  • obsahujú podrobnú charakteristiku metodiky a použitého materiálu. Známe postupy sa nepopisujú – uvádza sa odkaz na príslušnú literatúru.
 • Zhrnutie výsledkov/nových informácií
  • je stručné. Môžu sa použiť grafy, tabuľky, fotografie. Nie sú žiaduce duplicitné informácie.
 • Diskusia
  • kritické zhodnotenie výsledkov a ich porovnanie s údajmi z dostupnej literatúry a/alebo s reálnou praxou.
 • Take Home Messages for GPs
  • obsahujú maximálne v troch bodoch informácie (THM 1, THM 2, THM 3), ktoré by mali všeobecní lekári vedieť a využívať vo svojej ambulancii, resp. ktoré by mali pozitívne zmeniť ich doterajšiu prax.
 • Citovaná literatúra – odporúčaná forma (príklady):
  • Pollak, J. Jack, W., Maxwell, M.: New drug combination for actinic keratoses. J. Pharm. Sci. 2013; 84, 2211–2232.
  • Drábková, J.:Akutní stavy v první linii. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010; 192s.
  • Horák J.: Standardní diagnostický a terapeutický postup u genetické (hereditární) hemochromatózy. https://www.ceskahepatologie. cz/index.php?node=43 (21.12.2009)
  • Felton, L. A.: Characterization of coating systems. AAPS PharmSciTech. 2007; 8(4) Article 112. https://aapspharmscitech.org.

Kontakt

V prípade potreby konzultácie k príprave abstraktu kontaktujte doc. MUDr. Mareka Kučeru, PhD., MHA, MPH – predsedu Programového a vedeckého výboru Kongresu SVLS 2024 na vicepresident@svls.sk.

  Formulár na odoslanie abstraktu

  Kontaktná osoba

  Abstrakt

  Text abstraktu

  Táto stránka je chránená zákonom reCAPTCHA a uplatňujú sa Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google a Zmluvné podmienky.

  Registrovať sa