Program lekárov – Kongres SVLS 2024 je zaradený do kalendára kontinuálneho medicínskeho vzdelávania CME. Pasívna účasť lekárov je hodnotená 20 kreditmi CME v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 74/2019 Z. z. Certifikát o účasti na kongrese sa na vyžiadanie  zasiela elektronickou formou na emailovú adresu lekára do 60 dní od ukončenia kongresu. Potvrdenia nebudú zasielané poštou. Kredity budú po ukončení kongresu pridelené elektronicky. 

Registrovať sa